ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงเเละความมั่นคงทางสังคม CEWSS จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง เพศสภาพ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนของ ผู้หญิงในภาคใต้ของประเทศไทย

              ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เพศสภาพ มั่นคงและสิทธิมนุษยชนของสตรีในภาคใต้ของประเทศไทย” ซึ่งเชื่อมต่อกับการทำโครงการทุนต่อยอดโครงงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ที่มีการเปิดรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมพัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นเพศสภาพและเพศวิถีในภาคใต้ โดยโครงการมีเป้าประสงค์ในการเพิ่มผลงานวิจัยในด้านนี้ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อต่อยอดงานศึกษาวิจัยที่ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ในการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ผู้หญิง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลิตงานวิจัยที่เสริมองค์ความรู้ในประเด็นผู้หญิง เพศสภาพ และเพศวิถีในภาคใต้ของไทย โดยเชื่อมต่อบริบทสังคม วัฒนธรรม สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงบรรยากาศทางวิชาการในระดับสากลซึ่งสอดรับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


               ซึ่งนอกจากนักวิจัยของทางศูนย์แล้ว ยังมีนักวิจัยระดับนานาชาติที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการสัมมนาวิชาการในรูปแบบผสมผสานทั้งในการเข้าร่วมเชิงกายภาพและแบบออนไลน์ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสารที่ 26 กันยายน2563 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


               ทั้งนี้หากท่านใดมีความสนใจเข้าร่วมโครงการโดยรูปแบบออนไลน์โดยระบบ Zoom สามารถลงทะเบียน Link/QR code ต่อไปนี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVhmA9_j3uIPgCh71SZgYIR6GDy2J1rlXQJrxbOzTClCyNZg/viewform


TOP