ข่าวสุขภาพและกีฬา

งดให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

       ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีพระราชปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำสนามแต่ละสนามมีภารกิจในการฝึกซ้อมบัณฑิตและงานพิธีการ จึงไม่สามารถให้บริการสนามได้ในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 

ในการนี้    จึงแจ้งของดให้บริการของศูนย์กีฬาและสุขภาพ ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  และจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563   ส่วนสนามกีฬา สนามฟุตบอล ที่ไม่มีบริการยืมคืนอุปกรณ์ สามารถเข้าใช้บริการออกกำลังกายได้ตามปกติ   


TOP