ข่าวการศึกษา

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

ประเภทการรับ จำนวนรับ คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
    O-NET GAT PAT 1 PAT 2
ประเภทโควตา 40 คน - 20% 10% 70%
ประเภทรับตรง 30 คน 30% 20% 10% 40%

 

โดยน้องๆสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บ โดยยังไม่ต้องป้อนข้อมูลคะแนน GAT/PAT
2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครจากเมนูผลการสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ติดตามผลการชำระเงินและสถานะของตนเองได้จากเมนูผลการสมัคร
5. สอบ O-NET หรือ GATPAT ตามรายวิชาที่กำหนด
6. รอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ คะแนน O-NET และ GAT/PAT มหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลจาก สทศ.โดยตรง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/detail.asp?mode=6

TOP