ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญถวายสังฆทานแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 6 รูป ทำพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ จำนวน 12 ท่านและโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ จำนวน 24 ท่าน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง มยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือญาติอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า การเรียนรู้มีมากมายหลายแบบ อาทิ การเรียนรู้จากตำรา เรียนรู้จากการค้นคว้าทดลอง เรียนรู้จากการมีผู้สอน แต่ที่ได้ผลที่สุดก็น่าจะเป็นการเรียนรู้จากของจริง ซึ่ง "อาจารย์ใหญ่" ทั้งหลายที่ได้กรุณาเสียสละร่างของท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่างกายของท่าน นักศึกษาทุกคนจึงเคารพรักใน "อาจารย์ใหญ่" อย่างไม่รู้ลืม ที่ท่านได้สร้างสรรค์คุณงามความดีจากการมอบร่างกายของท่าน อันจะส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพติอไปได้เป็นอย่างดี
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอคารวะ "อาจารย์ใหญ่" ทุกท่าน ที่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายที่ท่านมอบให้เป็นของท่านผู้เดียว นักศึกษาจึงได้เรียนรู้จากร่างกายของท่านอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้เป็นอย่างดี การจัดพิธีทำบุญให้ "อาจารย์ใหญ่" ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงถึงการน้อมจิตรำนึกถึงคุณความดีที่ "อาจารย์ใหญ่" ทุกท่านได้มอบให้นักศึกษาทุกคนด้วยความเคารพรักและอาลัย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ และโอกาสนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอภิบาลและนำทางให้ดวงวิญญาณ "อาจารย์ใหญ่" ทุกท่านไปสู่ยังสรวงสวรรค์ในสัมปรายภพด้วยเทอญ พร้อมทั้งขอขอบพระคุณญาติของท่านอาจารย์ใหญ่ทุกท่านที่ได้เห็นชอบตามเจตนารมณ์อันประเสริฐยิ่งนี้

ประมวลภาพ

TOP