ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตีพิมพ์บทความเรื่อง "องค์ความรู้เกี่ยวกับแพะในประเทศไทย"

ผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ร่วมกับ ผศ.ดร.ชินา สุภากรณ์ และ สพญ.ดร.ดลฤดี บุญสนิท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง "องค์ความรู้เกี่ยวกับแพะในประเทศไทย" ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 93-105 (TCI Impact Factor 2011 = 0.051)
 
งานวิจัยนี้เกี่ยวกับประชากรแพะในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนไม่มาก หากเปรียบเทียบกับความต้องการเนื้อและนมของสัตว์ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในอดีตมักให้ความสำคัญกับงานวิจัยในปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ อันได้แก่ สุกร โค และสัตว์ปีก อย่างไรก็ตามภาครัฐยังให้ความสนับสนุนสัตว์ชนิดนี้อยู่เพื่อหวังว่า ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด งานวิจัยเกี่ยวกับแพะนั้น มักมุ่งเน้นในทุกๆ ด้าน อันได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ โภชนศาสตร์ การจัดการ สุขภาพ โรค รวมถึงระบบการเลี้ยงที่มีผลทางเศรษฐกิจและสังคม บทความนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของงานวิจัยในแง่มุมต่างๆ พร้อมทั้งข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงในปัจจุบันอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่เว็บไซต์วารสาร WJST http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP