อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ตีพิมพ์บทความเรื่อง "องค์ความรู้เกี่ยวกับแพะในประเทศไทย"