ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism)

สำนักวิชาการจัดการ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tourism) จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (E-Tourism) ขึ้น ในวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Joomla เจ้าของธุรกิจสามารถใช้งานได้จริง มีความโดดเด่น รวมไปถึงการให้ความรู้ เทคนิคและทักษะอื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wms-btedc.wu.ac.th/

TOP