ขอเชิญสมาชิก อสวท.จังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการพร้อมรับมือภัยพิบัติ"