ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญสมาชิก อสวท.จังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง "วิทยาศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย คลินิกเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)เรื่อง"วิทยาศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อการพร้อมรับภัยพิบัติ" โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง"สถานการณ์ภัยพิบัติในระดับจังหวัด" การบรรยาย"การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน"การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ"การทำแผนที่เสี่ยงภัยและอพยพของชุมชน" พร้อมนำเสนอผลงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งแบบยืนยันเข้าร่วมโครงการได้มายัง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรสาร 075-673525, 075-673518 หรือส่ง E-mail มาที่ wuclinictech@gmail.com และ prerngsa@wu.ac.th ภายในวันพุธที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ 2555 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0-7567-3531 (คุณเริงศักดิ์ พันธมาศ) และ 0-7567-3503 (คุณพุทธพร ชุมแก้ว)

กำหนดการ
แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม.pdf
แบบแบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม.doc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clinictech.wu.ac.th/

TOP