ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ก : พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2555

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอบรมหลักสูตร พัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ Android จำนวน 54 ท่าน ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิศิษฎ์ เรืองพรหม
2. นายนันทศักดิ์ แก้วเนียม
3. นายภาคภูมิ ขำช่วย
4. นายวัยวุฒิ กลิ่นขำ
5. นายจิรพจน์ กิจนิรันทร์
6.นายนันธชัย ดับทุกข์
7. นายวิจักขณ์ พันธ์ุนิตย์
8. นายสุรเดช เพชรานนท์
9. นางเปรมฤดี นุ่นสังข์
10. นายเอกภพ สุวรรณา
11. นายเสขพันธ์ นวลเขียน
12. นายวิชชุกร ด่านเดชา
13. นายดนัยณัฐ วังเรือง
14. นายวินิจ ดามะลี
15. นายปฐมพงศ์ แสวงสุข
16. นายธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์
17. นายสมศักดิ์ ด้อหล้า
18. น.ส.วิภาดา เพชรรัตน์
19. นายอมรเทพ แก้วภิบาล
20. นายธนวัตร ราชพิทักษ์
21. นายระพีพรรณ บุญสิน
22. นายวิทยา เทวรังษี
23. น.ส.เจนจิรา ร่วมเย็น
24. นายก้องศักดิ์ ดวงมุสิก
25. นายณรงค์ ทองรักจันทร์
26. นายภาพพิภพพ์ ปุณณพุฒิโมกข์
27. นายชัยยันณ์ ดำแก้ว
28. นายอเนชา จิตนุราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/file/wu-stsp-20120822-102905-1Gtgt.pdf

TOP