ข่าวทั่วไป

นักเรียนจากโครงการ"ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ "คว้ารางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวภณิติพร ไสยแก้วและ นางสาวเมธาวี กาญจนคลอด เจ้าของโครงงานเรื่อง การศึกษาผลกระทบของคลื่นไมโครเวฟต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีมสาขาชีวภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับเข็มเงิน เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,500.- บาท
 
โครงงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ"ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ "ซึ่งจัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมี ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณีเป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ เป็นที่ปรึกษา โครงการดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 5

TOP