โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ งดให้บริการ วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2555