ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ฝ่ายสหกิจศึกษา ฝึกงาน และประสบการณ์วิชาชีพ) จำนวน 15 ราย ดังนี้
001 นางสาวปทิตตา เพ็งจันทร์
002 นายเอกพงศ์ ยิ่งยวด
004 นางสาวพักตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ
006 นางสาวเกสร คชินทรโรจน์
007 นายอัตชัย หวันกะเหร็ม
011 นายจิรศักดิ์ รูปโอ
012 นายเริงศักดิ์ พันธมาศ
013 นางสาวอารยา โต๊ะอิสอ
014 นางสาวทิพย์อรุณ ชูสวัสดิ์
015 นางสาวฐิติกานต์ เลิศไกร
016 นางสาวภัทรวดี มีบางไทร
018 นายศรเดช คำแก้ว
019 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
020 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์
021 นางสาวปิยาพัชร เพชราภรณ์
 
มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มาเข้ารับการสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP