ข่าวเด่น

มวล. เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 22

 


 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 22 (2/2555) เรื่อง แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานจัดการเสวนา พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่าง 6 มหาวิทยาลัย

 

 

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ในนามของชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรในครั้งนี้ เพราะตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมาภายใต้การรวมตัวกันของ 6 มหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งพบว่า มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดการความรู้ระหว่างสถาบันของสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดเสวนาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพื่อเป็นเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (2555-2558) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ด้านการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรระหว่างสมาชิกเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายซึ่งเชื่อมั่นว่า KM เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาตัวเอง และพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาต่อไป

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 กล่าวว่า เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันของสมาชิกเครือข่าย เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถาบัน การศึกษา ชุมชน และสังคมของประเทศ โดยที่สมาชิกเครือข่ายตกลงที่จะสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู้ในสถาบันของตนเอง 2. แสวงหา ศึกษา เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 3. ปรึกษาหารือและจัดทำแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย 4. จัดสัมมนา ฝึกอบรม 5. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 6. ขยายเครือข่ายสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของสมาชิกเครือข่ายให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละสมาชิกเครือข่าย เพื่อเป็นแกนหลักในการประสานงานและจัดการระหว่างสมาชิกเครือข่าย

 

 

การเสวนาฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKI-SEA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินเซ็นต์ ริเบียร่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ และอาจารย์นพันษกรณ์ ไวยวุฒิธนาภูมิ และคณะวิทยากรจาก GotoKnow Network เครือข่ายสังคมของคนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตเจริญ ไชยคำ และอาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง มาร่วมเป็นวิทยากรเสวนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร

 

 

โอกาสเดียวกันนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้ กับ รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ปรียนุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

 

 

การจัดเสวนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเพื่อนพนักงานของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ซึ่งได้ให้ความสนใจและเสียสละเวลาอันมีค่า เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน นอกจากนี้ยังได้มีการบันทึกรายการโทรทัศน์ “วลัยลักษณ์สู่สังคม” จำนวน 2 ตอน  “เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย” และ “KM. เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน”    เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางด้วย

 


ประมวลภาพ

TOP