ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน (ด้านการบริหารความเสี่ยง) จำนวน 8 ราย ดังนี้

001 นางสาวชรัญญา ถาวรพราหมณ์
002 นายคารม บัวผัน
004 นางสาววรนุช พลายด้วง
005 นางสาวอุษา เพชรบ้านนา
006 นางสาวเมธาวดี มานิต
100 นายพัชร ฤทธิ์แสวง
101 นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ
103 นางสาวปัณนัชญา วิบุลศิลป์
 
มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
 
ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มารับการสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วถือว่าสสะสิทธิ์

TOP