ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดยเปิดรับผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ e-mail:researchnetwork.conf@gmail.com โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 5660,5654,5729 โทรสาร.02-259-1822

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.thaiwest.su.ac.th

TOP