ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน ส่งผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์