ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญสมัครอบรม "การออกแบบการวิจัย รุ่น 1" จัดระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบการวิจัย รุ่น 1 ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
หลักสูตรการออกแบบการวิจัย มุ่งเน้นพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย และสามารถนำความรู้ไปใช้ออกแบบการวิจัยในสาขาของตนเองได้ ตลอดถึงการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมหรือขจัดอิทธิพลของตัวแปรเพื่อทำให้ผลการวิจัยมีความชัดเจน
ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร การกำหนดปัญหาและคำถามวิจัย การกำหนดกรอบทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย การกำหนดสมมติฐานการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดการวิจัยเพื่อประเมินนโยบายและโครงการ เทคนิคการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลแนวใหม่เพื่อให้ทราบประสิทธิผลของนโยบาย/โครงการ/นวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น
วิทยากรบรรยาย โดย อ.ดร. สังวรณ์ งัดกระโทก รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
- นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สมัครเป็นคู่ 2 คน จ่ายเพียงคนละ 2,500 บาท (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)
- สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 3,500 บาท
- บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท
- ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมเป็นรอบที่สอง ลด 50%

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ได้รับส่วนลด ดังนี้
- สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
- สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
- สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-design-tesis1.php

TOP