ข่าวทั่วไป

กิจกรรมบูรณาการการพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

 

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการระหว่างการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยว ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช กิจกรรมนี้มีนักศึกษาจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสำนักวิชาการจัดการเข้าร่วมทั้งสิ้น 87 คน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในมิติที่ผสานกับงานด้านสาธารณสุข ด้วยเครื่องมือ 4D (Discovery, Dream, Design, Deliver) และเสนอแนะแนวทาง การพัฒนางานด้านสาธารณสุขที่สามารถยกระดับการท่องเที่ยวของพื้นที่

          โดยกิจกรรมในนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงการให้โอวาทกับนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) หรือแผนการดำเนินงานโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ต่อด้วยการบรรยายเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง โดยนายเจริญ โต๊ะอิแต (บังมุ) ผู้นำประมงพื้นบ้าน และในลำดับสุดท้ายคือการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อค้นหาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของนักศึกษา โดย ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงคณาจารย์ ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของนักศึกษา
 


TOP