ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 11/2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคาม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบแนบท้ายประกาศนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
002 นางสาวสาวิตรี นวลสง
004 นางสาวสุมาลี สีสุข
005 นางสาวอัจฉรา บุญวรรณ
006 นายศักดิ์นรินทร์ ปิยจันทร์
008 นางสาวธันยาภรณ์ หนูน้อย
013 นางสาวจุฑามาส ศิริภักษ์
015 นางสาวกัญญา หนูเดช
100 นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด
101 นางสาวนงรัตน์ สีแก้ว
102 นางสาวเสาวณิต เซ่งตระกูล

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
001 นายเอกชัย แก้วเรืองฤทธิ์
003 นายจักรินทร์ ล้วนศิริ
007 นายวิฬรุพงษ์ บุญเนือง
009 นายธีรภัทร์ มากจริง
010 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
011 นายไพบูลย์ มนตรี
012 นายธีรยุทธ ชามทอง

3. หลักสูตรการสอบ สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
3.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office (MS Word,
MS Excel, MS PowerPoint)
3.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
3.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary , Grammar, Reading, Writing
3.4 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

4. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง


TOP