ข่าวเด่น

ธ.กรุงไทย ร่วมกับม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว

 
  
 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว ครั้งที่ 2/2555 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม โดยมีบุตรหลาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายภาพรวมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณทัศพร กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหาร ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน บรรยายเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” โดยมี นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรมในรูปแบบนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้มีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ.2555 และก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการเป็น “อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส” ภายใน 4 ปี นับจากนี้ และก้าวสู่การเป็น “อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน” ภายในปี 2563 ภายใต้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9,000 ไร่ โดยเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้หายากและไม้สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น โดยกำหนดเป็นนโยบาย 4 สร้างเสริม คือ สร้างเสริมสังคมสุขภาพ สร้างเสริมความสามารถสากล สร้างเสริมสังคมเข้มแข็ง และสร้างเสริมแหล่งพัฒนาความรู้
 
คุณปัทมาส บูชา ผู้จัดการเขต ธนาคารกรุงไทย นครศรธรรมราช กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย และม.วลัยลักษณ์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นี้ ซึ่งจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัย การประดิษฐ์สิ่งของในกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการชมโบราณสถานตุมปัง และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ขอชื่นชมในบทบาท หน้าที่ ความร่วมมือของเด็ก เยาวชนไทยที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมด้วย และนายเบญจ สวัสดีวงษา รองฯ ฝ่ายเสริมสร้างทุนปัญญาและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวสรุป “โครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียว” เป็นภารกิจหนึ่งของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ในที่สุด ในตอนท้ายผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย แลผู้จัดการสาขา ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ท่าน ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP