ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลภายใน ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยลัยได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายใน ครั้งที่ 1/2555 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 นั้น บัดนี้ได้ปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครจำนวน 4 ราย ดังนี้
01 นางสาวสุนันทา รักชอบ
02 นางสาวชื่นณัสฐา สุขใส
03 นายกฤษฎา ศรีสว่าง
04 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์
 
มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1. หลักสูตรการสอบ
1.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
1.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
1.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary, Grammar, Reading, Writing
 
2. กำหนดการสอบ
วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ดังนี้
 
- เวลา 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
 
- เวลา 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
 
- เวลา 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
- เวลา 16.00-17.00 น. สอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง

TOP