ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "มะโย่ง"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมการแสดงพื้นบ้าน "มะโย่ง" ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน "มะโย่ง" หรือเมาะโย่ง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงละครพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิม ที่ผสมผสานศิลปะการร่ายรำกับพิธีกรรม ความเชื่อ การละคร นาฏศิลป์ และดนตรีเข้าด้วยกัน มักจะแสดงเพื่อความบันเทิง และการสะเดาะเคราะห์ โดยการแสดงมะโย่งมีลีลาการแสดงคล้ายคลึงกับการแสดงมโนราห์ ซึ่งจะพบการแสดงนี้ในแถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยังมีการแสดงมะโย่งในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้สถานการณ์การแสดงพื้นบ้าน "มะโย่ง" ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการจัดการแสดงเนื่องในงานประเพณีต่างๆ ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำชุดการแสดงพื้นบ้าน "มะโย่ง" มาจัดแสดง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหาย และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสชมการแสดงมะโย่ง และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้อีกแขนงหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในผู้สืบทอดจำนวนไม่กี่คน โดยคาดหวังว่า เวทีการแสดงพื้นบ้านมะโย่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อาจจะจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบทอดและสานต่อการแสดงพื้นบ้านมะโย่งให้ดำรงอยู่คู่ภาคใต้ต่อไป
 
ผู้สนใจสามารถชมการแสดงได้ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘ - ๑๐

TOP