ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง Human Subject Protection Course

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง Human Subject Protection Course ในวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักาณ์
 
ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม โดยการ Download ข้อมูลใบสมัครและส่งไปที่ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒๘๐๗ พร้อมทั้งแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมได้ที่ โทร. ๐๗๕-๖๗๒๘๐๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๐ ท่าน
 
รายละเอียดโครงการและใบสมัคร http://sichon.wu.ac.th/file/smd-20120829-102125-xItQ3.doc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th/

TOP