ข่าวทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประกาศการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556

สหกรณ์ฯ ประกาศจัดจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผ้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556 (ปีบัญชีสหกรณ์ฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2555 สามารถดูรายละเอียดประกาศฯ และงบการเงินได้ที่ http://saving.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/

TOP