นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก ปตท.