ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก ปตท.

โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ประกาศให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ปริญญาโท 20,000 บาท และปริญญาเอก 40,000 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยทางวิชาการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 13 คน คือปริญญาโท 12 คน (จากผู้สมัคร 32 คน) และปริญญาเอก 1 คน (จากผู้สมัคร 16 คน)
 
สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง จำนวน 2 คน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย นนทสิทธิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์แบบดั้งเดิมของพืชวงศ์ขิงข่าในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช"
 
2. นางวรรณิณี จันทร์แก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ หัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายตามฤดูกาลของสาหร่ายสีแดงน้ำจืดรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช"
 
พิธีเซ็นสัญญารับทุนได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ช่วงเช้า ณ สำนักงานใหญ่ ปตท. กรุงเทพฯ และในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมโครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง ได้ที่ http://www.pttplc.com/84tambon/th/detail_new.html

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pttplc.com/84tambon/th/detail_new.html

TOP