ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ป้องกันสุขภาพก่อนซ่อม (วิธีบำบัดโรคด้วยกัวซา)