ข่าวการศึกษา

เชิญจองกัณฑ์เทศน์ทศชาดก และเวสสันดรชาดก(เทศน์มหาชาติ) และบริจาคโรงทาน(โรงเลี้ยง)

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิสิตปริญญโท วิชาเอกพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๑-๒ เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพุทธศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดนครฯ จัดให้มีการเทศน์ "ทศชาดก" (เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว) และ "เวสสันตรชาดก" หรือเทศน์มหาชาติ ระหว่าวันที่ ๑๘-๑๙ กันายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีพระวิทยากร เช่น พระเทพวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชธิวาส พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส พระครูวินัยธร (ดร.มานพ กนฺตสีโล) พระมหาสิน พระมหาสม (แฝดนักเทศน์ สองพี่น้อง) พระครูศิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรวิหาร นครศรีธรรมราช พระครุพศิษฏ์คณาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระมหาธรรมรัตน์ ผอ.มหามกุฏราชวิทยาลัย พระมหาปรีดา ดร. ดร.บาลี พุทธรักษา ผศ.ดร.นิมิต ทิพย์ศรีนิมิต และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

โอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจองกัณฑ์เทศน์ (กัณฑ์ละ ๙๙๙ บาท) บริจาคปัจจัยทำบุญ และบริจาคอาหารการกิน เช่น แกงพุงปลา แกงเคยปลา หมี่ผัด ขนมจีน และผักเหนาะ เป็นต้น มีการตั้งโรงทานด้วย เพื่อสร้างบุญร่วมกัน บริจาคที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร.๐๗๕-๖๗๒-๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗ รับส่วนบุญโดยทั่วถึงกัน

TOP