ข่าวเด่น

มวล.-จุฬา- คมชัดลึก ร่วมจัด โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”

  
  
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จัดโครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความสนใจจากครู นักเรียน และผู้สนใจ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา กระบี่ สตูล สงขลา และจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกว่า 1,200 คน
 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คุณทรงยศ สามกษัตริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีคุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก คุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้ดำเนินรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความยินดีที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้และมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง โครงการ“เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เป็นความร่วมมือกันอย่างดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้เรียนรู้ เทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ การตัดสินใจเลือกคณะที่ใช่สาขาที่ชอบ ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะผู้บริหารสำนักวิชาต่างๆ ด้วย คาดว่าจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
คุณทรงยศ สามกษัตริย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ว่า ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้บริหาร ได้รับรู้ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบและวิธีการรับนักรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสและความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ในการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการแนะแนวเทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ การเลือกคณะเรียน และบรรยายเกี่ยวกับ GAT/PAT O-Net A-Net เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและลดความสับสนของนักเรียนในการสอบ ให้แก่นักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนการสอนและการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับอาจารย์และนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
 
โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour” ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ “เปิดประตู...สู่ระบบ Admission” และบรรยาย หัวข้อ “พร้อม...สยบ Admission” โดยคุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้ดำเนินรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” สถานีวิทยุจุฬาฯ การเสวนาเรื่อง “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย ตัวแทนจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP