เภสัชฯมวล.จับมือภาคีเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยา