ข่าวเด่น

เภสัชฯมวล.จับมือภาคีเครือข่ายจัดอบรมให้ความรู้เรื่องยา

  
  
 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์(มวล.)ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา และกองทุนบูพา กิ๊ฟวิ่งโดยบริษัทบูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้องปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ในโครงการตู้ยาโรงเรียน โดยในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา กล่าวเปิดโครงการ โดยมีครู อาจารย์ โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์ในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเรียนรวม 7
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร กล่าวว่า โครงการอบรมการให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง ถือเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างมากต่อครูในโรงเรียน ครูจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องยาที่ถูกต้อง เพื่อการใช้ยากับนักเรียนอย่างถูกวิธี เหมาะสมและปลอดภัย การจัดโครงการตู้ยาโรงเรียน ถือเป็นการจุดประกาย การให้ความรู้เรื่องนี้ผ่านทางโรงเรียน ซึ่งถือเป็นหน่วยที่สำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของสังคม เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่ต่อไปสู่ประชาชนในอนาคตได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกิดขึ้นมาจากความต้องการของประชาชน และมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านสุขภาพของชุมชน โดยมีสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเขตภาคใต้ตอนบนให้มีคุณภาพที่ชีวิตที่ดี ซึ่งสิ่งที่ยืนยันถึงเรื่องดังกล่าวได้ ประกอบด้วย โครงการการจัดสร้างศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ การสร้างศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ และการมีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เป็นฐานในการฝึกทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการวิจัยของคณาจารย์อีกด้วย โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
 
ด้านศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาในโรงเรียน เพราะเล็งเห็นว่า การให้ความรู้จะเป็นการสนับสนุนโรงเรียนในแบบที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์แก่สังคมในระยะยาว การดำเนินการโครงการตู้ยาโรงเรียน ถือเป็นการจุดประกาย การให้ความรู้เรื่องนี้ผ่านทางโรงเรียน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปส่งต่อกับนักเรียน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน และเผยแพร่ต่อไปสู่ประชาชนในอนาคตซึ่งจะสร้างคุณค่าและพัฒนาสังคมไทยในด้านสุขภาพให้ยั่งยืนตลอดไป โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาได้ที่เว็บไซต์ http://www.yaandyou.net/
 
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผู้แทนจากกองทุนบูพา กิ๊ฟวิ่ง และอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนับเภา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อมอบตู้ยาให้แก่โรงเรียนดังกล่าว โดยมีนายสนิท อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 
ประมวลภาพ
 
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP