ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ ได้รับการตอบการตีพิมพ์บทความ

อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับการตอบการตีพิมพ์บทความเรื่อง Storytelling – an alternative delivery of English vocabulary for Preschoolers during COVID-19’s Lockdowns ใน Journal: South African Journal of Childhood Education ISSN: 2223-7674, E-ISSN: 2223-7682 ซึ่งวารสารดังกล่าวเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (Q4)


TOP