แนะนำนักวิจัยเด่น มวล. : รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล