ข่าวทั่วไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปิดทำการในวันที่ 19 - 21 ก.ย.55

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.55 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากบุคลากรสหกิจศึกษาฯ ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อจัดงาน "ฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 2" ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ย.55 กรณีฉุกเฉินติดต่อที่ โทร. 08 1540 5173 และ 08 7139 9681
 
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

TOP