ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานใหญ่ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ที่ประเทศอังกฤษให้เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมิน และกลั่นกรองคุณภาพหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ( Reviewer)