ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้นำบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตร จำนวน 78 คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย โดยทางคณะได้ไปดูงาน ณ University of Malaya ที่ Kuala Lumpur โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมการแสดงผลงานศิลปะของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย Malaya
 
นอกจากนี้ยังได้ไปทัศนศึกษาที่ Universal Studio ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงแสง สี เสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ ในลักษณะของงานแอนิเมชัน 3 มิติ และการศึกษาการทำงานของระบบเสมือนจริง 4 มิติ (Virtual Reality 4D) ที่ Universal Studio ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นโดยใช้หลักการของการนำภาพ 3 มิติมาผสานกับความจริงทำให้เกิดเป็นอีกมิติที่สร้างความสนุกสนานและเสมือนว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นจริง ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์และสอดรับกับการเรียนรายวิชาความจริงเสมือน (Virtual Reality) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการสร้างงานทางด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันต่อไปได้

ประมวลภาพ

TOP