สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นำนักศึกษาทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย