ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา จำนวน 158 คน เยี่ยมชม และฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวม "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดย นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ณ ห้อง 1301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 1 ในโอกาสเดียวกันนักเรียนสายวิทย์ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร และนักเรียนสายศิลป์ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อสำนักวิชาการจัดการ ณ ห้อง 1301 อาคารเรียนรวม 1

TOP