ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้อง 15/3 อาคารบริหาร โดยมี นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

TOP