ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ทักษิณ และ มทร.ศรีวิชัย นครศรีฯ

ผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และคณะให้การบรรยายสรุปการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

TOP