ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ "ประจำปี 2555

หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ว่า "งานวิจัยเพื่อนำสู่ประชาคมอาเซียน" ภายใต้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน (WALAILAK UNIVERSITY "EDUCATIONAL PARK OF ASEAN")
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2012 ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอในเวทีระดับชาติ ซึ่งจะทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงวิชาการอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต ในปี 2555 นี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นเสนองานวิจัยเพื่อนำสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน (WALAILAK UNIVERSITY "EDUCATIONAL PARK OF ASEAN")" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิชาการสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
"มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน (WALAILAK UNIVERSITY "EDUCATIONAL PARK OF ASEAN")" ประกอบด้วย โครงการต่าง ๆ ดังนี้

- พจนานุกรมภาษาอินโดนีเชีย-ไทยฉบับสมบูรณ์
- ภาพยนตร์กับอัตลักษณ์: ความเป็นมลายูในการก่อรูปภาพยนตร์แห่งชาติมาเลเซีย
- อิสลามตะวันออกเฉียงใต้กับขบวนการเคลื่อนไหวมุสลิมบริเวณตอนใต้ของฟิลิปปินส์
- อารมณ์ต้องห้าม: เพศ ศาสนา และความรัก ใน นวนิยายร่วมสมัยโดยนักเขียนสตรีอินโดนีเซีย
- "ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย" ในนวนิยายของปราโมทยา อนันตา ตูร์
- จีนมูอัลลัฟ: การต่อรองทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ในมาเลเซีย
- การประดิษฐ์สร้างวีรบุรุษ: ภาพลักษณ์เจ้าชายทีปนครในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
- การโหยหาและการกลับมาของอดีต: กรณีศึกษาการรื้อฟื้นสินค้าเครื่องเงินแห่งหลวงพระบาง
- มุมมองของผู้บริโภคชาวเวียดนามต่อตราสินค้าไทย

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP