ข่าวทั่วไป

เชิญจองกัณฑ์เทศน์ทศชาดก และเวสสันดรชาดก(เทศน์มหาชาติ) และบริจาคโรงทาน(โรงเลี้ยง)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิสิตปริญญาโท วิชาเอกพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๑, ๒ และเครือข่ายอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการสัมมนาชาดกและเทศน์มหาชาติ "ทศชาดก" (เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว) และ "เวสสันตรชาดก" ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ ๒๐ ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยมีพระวิทยากร ดังนี้
-พระเทพวิสุทธิกวี (รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘)
-พระราชธรรมวาที (รองเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมมหานคร)
-พระครูวินัยธร มานพ กันตสีโล ดร.(รองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)
-พระมหาสิน พระมหาสม (พระนักเทศน์ฝาแฝด)
-พระครูสิริธรรมาภิรัต ผศ.ดร.(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)
-พระครูพิศิษฏ์คณาทร ดร. (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)
-พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ดร.(วัดแจ้งวรวิหาร)
-พระมหาจารุวัตร จารณธมฺโม (วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง)
-ดร.บาลี พุทธรักษา
-ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
-และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

โอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมจองกัณฑ์เทศน์ (กัณฑ์ละ ๙๙๙ บาท) บริจาคปัจจัยทำบุญ และบริจาคอาหารการกิน เช่น แกงพุงปลา หมี่ผัด ขนมจีน และผักเหนาะ (ผักชนิดต่างๆ ที่ทานกับอาหารคาว) เป็นต้น โดยจะมีการจัดตั้งโรงทาน ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี ติดต่อบริจาคได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร.๐๗๕-๖๗๒-๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๗ รับส่วนบุญโดยทั่วถึงกัน

กำหนดการ สัมมนาเรื่อง ชาดกและเทศน์มหาชาติ
ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด ประธาน ดร.กีรัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ผู้กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศิลปวาทะ“ทศชาดก”
พระราชธรรมวาที (รองเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมมหานคร)
พระมหาจารุวัตร จารณธมฺโม (วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. อภิปราย “นิบาตชาดก พาหิรกชาดก ชาดกมาลา และ วรรณกรรมชาดกไทย ๔ ภาค กับคุณค่าที่มีต่อสังคมไทย”
พระเทพวิสุทธิกวี (รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘)
พระครูธรรมาภิรัต (พระมหาธรรมรัตน์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)
พระครูพิศิษฏ์คณาทร ดร. (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร)
พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ดร.
ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
ดร.บาลี พุทธรักษา
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ดำเนินการอภิปราย
วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เทศน์มหาชาติ (มหาเวสสันดรชาดก)
พระครูวินัยธร มานพ กันตสีโล ดร. (รองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)
พระมหาสม พระมหาสิน (นักเทศน์ฝาแฝด จ.นครสวรรค์)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เทศน์มหาชาติ (ต่อ)
พระครูวินัยธร มานพ กันตสีโล ดร. (รองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)
พระมหาสม พระมหาสิน (นักเทศน์ฝาแฝด จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันจำวัดหลักสี่ กทม.)
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP