ข่าวทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค." ประจำปี พ.ศ.2555ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค." ประจำปี พ.ศ.2555 ซึ่งรางวัลนี้ได้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุมานะ อุตสาหนะ เสียสละ และอดทน รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

TOP