ข่าวการศึกษา

การบริการรับ - ส่งชุดครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันพุธที่  12  กันยายน  2555  นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุญาตให้ร้านอมเรศ    เป็นผู้ให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต    และดุษฎีบัณฑิต    ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยมีรายละเอียดและกำหนดการบริการ รับ – ส่ง ชุดครุยวิทยฐานะ  ดังนี้

การรับ - ส่งคืนชุดครุย  (ให้บัณฑิตรับและส่งชุดครุยกับร้านผู้ให้เช่าด้วยตนเอง)

การรับ   ชุดครุยวิทยฐานะ   วันที่  8 - 10  กันยายน  2555  เวลา  08.30 – 17.00 น.

สถานที่  อาคารพลศึกษาใหม่ (ด้านข้างสนามเทนนิส)

การชำระเงินค่าประกันชุดครุย  ในวันรับชุดครุยให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  เตรียมเงินค่าประกันชุดครุย จำนวน 800 บาท

การส่งคืน   ชุดครุยวิทยฐานะ  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถส่งคืนชุดครุยทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 12  กันยายน 2555   (ปิดรับ 18.00 น.) หรือภายในวันที่  13  กันยายน  2555  ตั้งแต่เวลา  08.30 -  16.00  น. 

สถานที่  อาคารพลศึกษาใหม่ (ด้านข้างสนามเทนนิส)

หมายเหตุ   หากส่งคืนภายหลังจากเวลาที่กำหนด   บัณฑิต  มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตจะต้องส่งคืนไปยังร้านอมเรศด้วยตนเอง 

 

               สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตผู้เช่าชุดครุยวิทยฐานะต้องดูแลรักษาชุดต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพเดิม  หากเกิดการชำรุดเสียหาย  ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะหักหรือยึดเงินประกันของท่านไว้ตามราคาที่เกิดการเสียหาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 - 7567 – 3650-1  โทรสาร 0 – 7567-3652
ร้านอมเรศ    ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  2  ตรอกนคร  ถ. มหาราชท่าพระจันทร์  กรุงเทพฯ   10200  
โทร.  02-223 7892  ,086-777-3164  ,089-188-3832  ,081-6487476
Web Site  http://amaresshop.110mb.com/order.htm
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร. 0 75-673650 โทรสาร 0 75-673652


TOP