ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน "มะโย่ง"