ข่าวทั่วไป

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน "มะโย่ง"

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดการแสดงพื้นบ้าน "มะโย่ง" วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. ณ หน้าเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการแสดงในพื้นที่โล่งแจ้ง จึงขอย้ายสถานที่จัดกิจกรรมไปที่ "ศูนย์อาหารกลางคืน" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP