ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

วันนี้ (17 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ในพิธีก่อนวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ณ ห้อง Meeting Room ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งจำนวน 8 คน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2. อาจารย์ Dr.Budi Waluya อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง จันทา อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4. อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามานุษยวิทยา

5. อาจารย์ ดร.นุชรี นุชคุ้ม สมิทธิ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

6. อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน

7. อาจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

8. อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ประมวลภาพ


TOP