ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/๒๕๕5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารความเสี่ยง สังกัดส่วนแผนงาน จำนวน 8 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) คือ นางสาวรักษ์รัศมี วุฒิมานพ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นายคารม บัวผัน

TOP