ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ครั้งที่ 27/2563   ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  จำนวน 2 ราย    นั้น

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

 1.  นางสาวนพรัตน์  ตันธนาทิพย์ชัย

 2.  นางสาวกัญญ์ปภัส  บุญช่วย

 

อนึ่ง   มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม    


TOP