ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 32/2563 สังกัดสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 5 ราย     และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 11 ราย  นั้น

 บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย

    - ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายฐิติกร  ทองเอียด

    - ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ

         (1)   นางสาวนูรีฮะห์  บูละ

         (2)   นายกันตวิชญ์  สวัสดิการ
 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

    - ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวธัญชนก  ณ นคร

    - ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ

         (1)   นางสาวสาวิณี  แสงศรี

         (2)   นางสาวกรรณยารัตน์ ทองรักษ์


TOP