ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 2 อัตรา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)

2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)

3. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัคร

(2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

- เป็นลูกจ้างเหมาบริการในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

- เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

- เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- เป็นบุคคลล้มละลาย

- เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

- เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 (3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

บัณฑิตจบใหม่

- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและว่างงาน          

- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี

- ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

1. รูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา

2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ หากมีความสามารถในด้าน การบัญชี  วิทยาศาสตร์ทางทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ซึ่งตรงกับโจทย์การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของตำบลเป้าหมาย 

การสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใบสมัคร download ได้ที่ http://bit.ly/3kd4d1V และกรอกข้อมูล ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานสแกนส่งมาเป็นไฟล์แนบมายัง  Email : nuanpit.me@wu.ac.th

***หมายเหตุ รับสมัครทางช่องทาง Email นี้เท่านั้น

การดำเนินการคัดเลือก 
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

กำหนดการสอบและการแจ้งผล
จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ใน ใบสมัคร

เงื่อนไขอื่น ๆ 

1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก

“ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์บริการวิชาการ อาจจะพิจารณาเรียกตัวสำรองเมื่อมีอัตราใหม่เพื่อรับเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป 

รับสมัครวันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.

สัมภาษณ์ ออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564


TOP