ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ (งานช่วยนักบริหารและงานประชุม)

 ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการและสารบรรณ (งานช่วยนักบริหารและงานประชุม)  จำนวน 46 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  นั้น 

บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววรัญญา  พละบุญ

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง  คือ

     (1)  นางสาวนรีรัตน์  ศรีสุวรรณ

     (2)  นางสาววรรณพร  รัตนะ

     (3)  นางสาวปิยะวรรณ  สังข์อุ่น

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม   


TOP