ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 34/2563  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและประสบการณ์ภาคสนาม)  จำนวน 9 ราย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

- ผู้ผ่านการคัดเลือก  คือ  นางสาวศุภัสรา  อมรลักษณ์

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ  

      (1)  นางสาวสรวีย์  จันทร์แก้ว

      (2)  นางสาวจุรีรัตน์  คงเทพ 

      (3)  นายฐากูร  จิตรักษา

 

อนึ่ง  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม   


TOP