กำหนดการสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ ส่าขาเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์