กำหนดการสอบภาความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์