เชิญส่งเรียงความเรื่อง "สิทธิคนไทยตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐" เข้าประกวด ชิงทุนการศึกษา