ข่าวทั่วไป

เชิญส่งเรียงความเรื่อง "สิทธิคนไทยตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐" เข้าประกวด ชิงทุนการศึกษา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเรียงความเรื่อง "สิทธิคนไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐" แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้
 
รางวัลที่ ๑ เกียรติบัตร เงินทุน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เกียรติบัตร เงินทุน ๑,๕๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เกียรติบัตรเงินทุน ๑,๐๐๐ บาท
 
ผู้สนใจส่งผลงานเรียงความไปที่ อาศรมวัฒนธรรมวัลยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร.๐๗๕-๖๗๒๕๐๘-๑๐ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕

TOP